เกี่ยวกับ Chayo

INTRO

CHAYO GROUP PCL. ให้บริการติดตามและทวงถามหนี้ที่เป็นหนี้ด้อยคุณภาพ เช่น หนี้บัตรเครดิต
หนี้เงินกู้ส่วนบุคคล หนี้ค่าสาธารณูปโภค เช่นโทรศัพท์  ซึ่งเจ้าหนี้ไม่สามารถติดตามหนี้ได้  
โดยจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 และกฎหมายอื่นอย่างเคร่งครัด
โดยรักษาภาพลักษณ์ ผู้ว่าจ้างเป็นสำคัญยิ่งและมีบริษัทย่อยในเครือ ที่เสริมศักยภาพซึ่งกัน
คือ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย และ บริษัท ชโย คอลเซ็นเตอร์


 

แผนงาน / บริษัทในเครือ

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จำกัด (  ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ )
                CHAYO ASSET MANAGEMENT ประกอบธุรกิจซื้อหนี้ฯ จากสถาบันฯ การเงินมาบริหารฯ และจัดการให้
เกิดประโยชน์สูงสุด กับบริษัทฯ สถาบันผู้ขาย และลูกหนี้   ด้วยการติดตาม หรือการปรับลดมูลค่าหนี้  หรือการเจรจา
ประนอมหนี้ หรืองานคดี รวมทั้งการสืบทรัพย์ และการขายทอดตลาดหลักประกัน ทั้งนี้บริษัทฯ กระทำภายใต้ พ.ร.บ.
บริษัทบริหารสินทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย  และการรักษาภาพลักษณ์ ของผู้ขายเป็นสำคัญ
 
บริษัท ชโย คอลเซ็นเตอร์ จำกัด  ( ธุรกิจให้บริการระบบข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์  Call Center)
                Chayo Call Center  ได้ดำเนินการให้บริการระบบข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ผ่านทางระบบโทรศัพท์เพื่อแจ้งข้อมูล
ต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยบริษัทมีแผนที่จะขยายงานด้านนี้ไปยังองค์กรหรือหน่วนงานที่มีศักยภาพ
  • 1. ศึกษา PRODUCT KNOWLEDGE และอบรมพนักงาน
  • 2. เร่งรัดหนี้และปฏิบัติตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์,กฎBOT,กฎผู้ว่าจ้างและกฎหมายอื่นๆ
  • 3. หากเร่งรัดไม่ได้ก็จำต้อง,ฟ้อง,บังคับ,ยึดทรัพย์,ขายทอดตลาดและนำเงินกลับคืนสู่ผู้ว่าจ้าง
  • 4. มีรายงานสรุปการทำงานให้ผู้ว่าจ้างทราบทุกๆเดือน พร้อมให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำ
  • 5. ทำงานตามเป้าหมายด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ ซื่อสัตย์ รักษาภาพพจน์ของผู้ว่าจ้างเป็นอย่างดียิ่ง
  • 6. การทำงานจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับคำชมเชยจากลูกค้าและผู้ว่าจ้างในเรื่องของความซื่อสัตย์โดยตลอดมา

จากประสบการณ์ของบริษัทฯ ที่ผ่านมาทั้งด้านการติดตามหนี้ และ ฟ้องคดีในส่วนของงาน สื่อสาร งานบัตรเครดิต,
งานสินเชื่อบุคคล, งานสินเชื่อรถยนต์, งานซื้อหนี้ไม่มีหลักประกัน บริษัทฯ มีเป้าหมายดังนี้

  • 1. เพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์
  • 2. ขยายงานซื้อหนี้ที่ไม่มีหลักประกันและหนี้มีหลักประกัน (Business Investment)
  • 3. ขยายงานเร่งรัดหนี้ (Business Services)

รางวัล

รางวัล : Acquisition of NON-Preforming Loan March 2014

Acquisition of NON-Preforming Loan
UnSecured Portfolio in Thailand with Unpaid Principal 
Balance of THB 17,847,000,000
From KASIKRONTHAI


รางวัล : Acquisition of NON-Preforming Loan August 2010

Acquisition of NON-Preforming Loan
UnSecured Portfolio in Thailand with Unpaid Principal 
Balance of THB 4,470,000
From Standard Chartered


รางวัล : Acquisition of NON-Preforming Loan June 2012

Acquisition of NON-Preforming Loan
UnSecured Portfolio in Thailand with Unpaid Principal 
Balance of THB 660,589,230
From Thanachart bank


รางวัล : Excellent Preformance Award For AOP 2010

In recognifion of target Achievement
During 1 January - 31 December 2010
From HSBC


รางวัล : Excellent Preformance Award For AOP 2009

In recognifion of target Achievement
During 1 January - 31 December 2008
From HSBC


รางวัล : Acquisition of NON-Preforming Loan August 2009

Acquisition of NON-Preforming Loan
UnSecured Portfolio in Thailand with Unpaid Principal 
Balance of THB 9,941,400
From Cetelem


รางวัล : Excellent Preformance Award For AOP 2008

In recognifion of target Achievement
During 1 January - 31 December 2009
From HSBC


รางวัล : Excellent Preformance Award For AOP 2007

In recognifion of target Achievement
During 1 January - 31 December 2007
From HSBC


รางวัล : คุณภาพการจัดเก็บหนี้ดีเด่น ประจำปี 2544

คุณภาพการจัดเก็บหนี้ดีเด่น อันดับ 3 
ประจำปี 2554
Form AIS


ประวัติบริษัท

2559-2560

นำบริษัทเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์

พ.ศ. 2558

-บริษัท ชโย คอลเลคชั่น แอนด์ ลอว์ จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด” (CGC) ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558 
-เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 210 ล้านบาท
-จัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทโดยการซื้อหุ้นของบริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จำกัด “CHAM” และบริษัท ชโย ลอว์เยอร์ จำกัด (เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ชโย คอลเซ็นเตอร์ จำกัด” (CCC) ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2558)      

พ.ศ. 2557

ให้การบริการเร่งรัดหนี้งานคดี
-บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จำกัด ได้รับอนุมัติให้ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ณ วันที่ 21  มีนาคม 2557
-เริ่มประมูลซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งที่มีและไม่มีหลักประกัน

พ.ศ. 2552

-ร่วมทำ Due diligence  ให้ SME BANK
-ได้ใบอนุญาตจาก  กระทรวงการคลัง หมายเลข 2967  ประกอบธุรกิจที่ปรึกษา ด้านการ บริหารจัดการหนี้สิน  บริหารเงิน  บริหารทรัพย์สิน ฯ 

พ.ศ. 2548

บริษัทเริ่มให้บริการทวงถามหนี้และประมูลซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 

พ.ศ. 2540

เปิดสำนักงานกฎหมาย ให้บริการเร่งรัดหนี้จากกลุ่มสถาบันการเงินและโทรคมนาคม