กลุ่ม บจ. ชโย กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจติดตามหนี้ ซื้อหนี้และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เกี่ยวกับ Chayo

INTRO

CHAYO GROUP PCL. ให้บริการติดตามและทวงถามหนี้ที่เป็นหนี้ด้อยคุณภาพ เช่น หนี้บัตรเครดิต
หนี้เงินกู้ส่วนบุคคล หนี้ค่าสาธารณูปโภค เช่นโทรศัพท์  ซึ่งเจ้าหนี้ไม่สามารถติดตามหนี้ได้  
โดยจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 และกฎหมายอื่นอย่างเคร่งครัด
โดยรักษาภาพลักษณ์ ผู้ว่าจ้างเป็นสำคัญยิ่งและมีบริษัทย่อยในเครือ ที่เสริมศักยภาพซึ่งกัน
คือ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย และ บริษัท ชโย คอลเซ็นเตอร์


 

แผนงาน / บริษัทในเครือ

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จำกัด (  ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ )
                CHAYO ASSET MANAGEMENT ประกอบธุรกิจซื้อหนี้ฯ จากสถาบันฯ การเงินมาบริหารฯ และจัดการให้
เกิดประโยชน์สูงสุด กับบริษัทฯ สถาบันผู้ขาย และลูกหนี้   ด้วยการติดตาม หรือการปรับลดมูลค่าหนี้  หรือการเจรจา
ประนอมหนี้ หรืองานคดี รวมทั้งการสืบทรัพย์ และการขายทอดตลาดหลักประกัน ทั้งนี้บริษัทฯ กระทำภายใต้ พ.ร.บ.
บริษัทบริหารสินทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย  และการรักษาภาพลักษณ์ ของผู้ขายเป็นสำคัญ
 
บริษัท ชโย คอลเซ็นเตอร์ จำกัด  ( ธุรกิจให้บริการระบบข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์  Call Center)
                Chayo Call Center  ได้ดำเนินการให้บริการระบบข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ผ่านทางระบบโทรศัพท์เพื่อแจ้งข้อมูล
ต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยบริษัทมีแผนที่จะขยายงานด้านนี้ไปยังองค์กรหรือหน่วนงานที่มีศักยภาพ
  • 1. ศึกษา PRODUCT KNOWLEDGE และอบรมพนักงาน
  • 2. เร่งรัดหนี้และปฏิบัติตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์,กฎBOT,กฎผู้ว่าจ้างและกฎหมายอื่นๆ
  • 3. หากเร่งรัดไม่ได้ก็จำต้อง,ฟ้อง,บังคับ,ยึดทรัพย์,ขายทอดตลาดและนำเงินกลับคืนสู่ผู้ว่าจ้าง
  • 4. มีรายงานสรุปการทำงานให้ผู้ว่าจ้างทราบทุกๆเดือน พร้อมให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำ
  • 5. ทำงานตามเป้าหมายด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ ซื่อสัตย์ รักษาภาพพจน์ของผู้ว่าจ้างเป็นอย่างดียิ่ง
  • 6. การทำงานจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับคำชมเชยจากลูกค้าและผู้ว่าจ้างในเรื่องของความซื่อสัตย์โดยตลอดมา

จากประสบการณ์ของบริษัทฯ ที่ผ่านมาทั้งด้านการติดตามหนี้ และ ฟ้องคดีในส่วนของงาน สื่อสาร งานบัตรเครดิต,
งานสินเชื่อบุคคล, งานสินเชื่อรถยนต์, งานซื้อหนี้ไม่มีหลักประกัน บริษัทฯ มีเป้าหมายดังนี้

  • 1. เพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์
  • 2. ขยายงานซื้อหนี้ที่ไม่มีหลักประกันและหนี้มีหลักประกัน (Business Investment)
  • 3. ขยายงานเร่งรัดหนี้ (Business Services)

รางวัล

รางวัล : Acquisition of NON-Preforming Loan March 2014

Acquisition of NON-Preforming Loan
UnSecured Portfolio in Thailand with Unpaid Principal 
Balance of THB 17,847,000,000
From KASIKRONTHAI


รางวัล : Acquisition of NON-Preforming Loan August 2010

Acquisition of NON-Preforming Loan
UnSecured Portfolio in Thailand with Unpaid Principal 
Balance of THB 4,470,000
From Standard Chartered


รางวัล : Acquisition of NON-Preforming Loan June 2012

Acquisition of NON-Preforming Loan
UnSecured Portfolio in Thailand with Unpaid Principal 
Balance of THB 660,589,230
From Thanachart bank


รางวัล : Excellent Preformance Award For AOP 2010

In recognifion of target Achievement
During 1 January - 31 December 2010
From HSBC


รางวัล : Excellent Preformance Award For AOP 2009

In recognifion of target Achievement
During 1 January - 31 December 2008
From HSBC


รางวัล : Acquisition of NON-Preforming Loan August 2009

Acquisition of NON-Preforming Loan
UnSecured Portfolio in Thailand with Unpaid Principal 
Balance of THB 9,941,400
From Cetelem


รางวัล : Excellent Preformance Award For AOP 2008

In recognifion of target Achievement
During 1 January - 31 December 2009
From HSBC


รางวัล : Excellent Preformance Award For AOP 2007

In recognifion of target Achievement
During 1 January - 31 December 2007
From HSBC


รางวัล : คุณภาพการจัดเก็บหนี้ดีเด่น ประจำปี 2544

คุณภาพการจัดเก็บหนี้ดีเด่น อันดับ 3 
ประจำปี 2554
Form AIS


ประวัติบริษัท

2559-2560

นำบริษัทเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์

พ.ศ. 2558

-บริษัท ชโย คอลเลคชั่น แอนด์ ลอว์ จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด” (CGC) ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558 
-เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 210 ล้านบาท
-จัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทโดยการซื้อหุ้นของบริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จำกัด “CHAM” และบริษัท ชโย ลอว์เยอร์ จำกัด (เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ชโย คอลเซ็นเตอร์ จำกัด” (CCC) ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2558)      

พ.ศ. 2557

ให้การบริการเร่งรัดหนี้งานคดี
-บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จำกัด ได้รับอนุมัติให้ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ณ วันที่ 21  มีนาคม 2557
-เริ่มประมูลซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งที่มีและไม่มีหลักประกัน

พ.ศ. 2552

-ร่วมทำ Due diligence  ให้ SME BANK
-ได้ใบอนุญาตจาก  กระทรวงการคลัง หมายเลข 2967  ประกอบธุรกิจที่ปรึกษา ด้านการ บริหารจัดการหนี้สิน  บริหารเงิน  บริหารทรัพย์สิน ฯ 

พ.ศ. 2548

บริษัทเริ่มให้บริการทวงถามหนี้และประมูลซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 

พ.ศ. 2540

เปิดสำนักงานกฎหมาย ให้บริการเร่งรัดหนี้จากกลุ่มสถาบันการเงินและโทรคมนาคม